Stichting Kijken Kunstenaars Anders

De relatie tussen het grote publiek en de beeldende kunst is vaak moeilijk geweest, zo ook in onze huidige samenleving. Het is voor kunstenaars lastig het hoofd financieel boven water te houden en het is voor het grote publiek niet eenvoudig om toegang te krijgen tot wat hedendaagse kunstenaars bezighoudt. De rol die beeldende kunst kan vervullen en vervult behoeft volgens de stichting meer erkenning en waardering. De Stichting Kijken Kunstenaars Anders is primair opgericht om fondsen aan te kunnen vragen voor het organiseren van de PaltzBiënnale.

In 2015 kreeg de initiatiefnemer van de PaltzBiënnale de beschikking over de vijf hectare bosgrond/tuin rondom het Herdershuis op Landgoed De Paltz. Zo ontstond de mogelijkheid om hedendaagse beeldende kunst, kunstenaars en publiek op een laagdrempelige en gastvrije manier met elkaar in contact te brengen.

Doel

De stichting wil uitingen op het gebied van de beeldende kunst in de breedste zin van het woord voor een groot publiek toegankelijk maken. Zij stelt zichzelf ten doel om meer inzicht en bekendheid te geven aan het ontstaan van deze uitingen en daarmee het inzicht in en de bekendheid met het ontstaan van deze uitingen in Nederland vergroten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Missie/visie

‘Kijken kunstenaars anders’ is een intrigerende vraag.  Het gaat uit van het idee dat kunstenaars een ander soort gave hebben. Het gaat lijnrecht in tegen de uitspraak van Joseph Beuys: ‘Jeder Mensch ist ein Kunstler’. Veel mensen willen graag dat kunstenaars anders kijken, dat is juist wat mensen inspireert. Wellicht heeft men hier een nogal romantisch idee over. Anderen denken dat hedendaagse kunst ‘moeilijk’ is. Zij krijgen door bijvoorbeeld de PaltzBiënnale de middelen in handen om toegang te krijgen tot hedendaagse kunst en het tot stand komen daarvan. Een bezoek aan de PaltzBiënnale kan je dus iets leren. Behalve het pure kijken en genieten ga je er wijzer vandaan.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het eens in de twee jaar organiseren van de PaltzBiënnale;
 2. Het ondersteunen van acties waarbij kunstenaars hun werk onder de aandacht van publiek brengen.
 3. En/of door andere manieren om het ontstaan van kunstzinnige uitingen onder de aandacht te brengen van een breder publiek.

De Stichting onderschrijft de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd en bestaat uit vier natuurlijke onafhankelijke personen. In 2023 wordt het bestuur gevormd door:

 • R.J.Knoester (voorzitter)
 • S. Sergeant (secretaris)
 • S.M.da Costa (penningmeester)
 • R.Roos (bestuurslid)
 • vacature (bestuurslid)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Voorzitter herbe-noemen aftreden
Secretaris herbe-noemen aftreden
Penningmeester aange-treden herbe-noemen aftreden
Bestuurslid 1 aange-treden herbe-noemen
Bestuurslid 2

Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is daarna onmiddellijk eenmaal herbenoembaar voor eveneens een periode van vier jaar. Het bestuur vergadert in principe twee keer per jaar tenzij meer nodig is. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de statutaire doelstellingen.

Uitgangspunten

De Stichting Kijken Kunstenaars Anders is opgericht op 21 maart 2017 door M J.A. Bakker, projectleider van de PaltzBiënnale. Samen met een aantal professionele medewerkers realiseert zij eenmaal in de twee jaar dit beeldende kunst evenement op het terrein van het Herdershuis op Landgoed De Paltz. De PaltzBiënnale heeft zich ontwikkeld tot een professionele non profit organisatie met een landelijke uitstraling.
Door middel van donateurs, sponsoren en fondsen verwerft de stichting financiën om de PaltzBiënnale te organiseren. werven,  

Voorop staan de volgende uitgangspunten:

Kwaliteit Er wordt gestreefd een gevarieerde samenstelling van de kunstenaars en naar een zo hoog mogelijk niveau van de kunstenaars. Ook naar een gastvrije, laagdrempelige sfeer waar iedereen zich goed kan voelen en de kans krijgt zich ieder op eigen wijze te ontwikkelen in deze prachtige omgeving.

Plezier, zowel voor de organisatoren als voor de deelnemende kunstenaars en alle medewerkers en vrijwilligers. De PaltzBiënnale is vooral een event dat tot werkplezier moet leiden. Het is dus duidelijk geen platform voor een verdienmodel. Dit betekent dat er een grens is aan de capaciteit van de PaltzBiënnale en dat het intieme, persoonlijke karakter behouden moet blijven omdat zich daar ook de kracht van dit project bevindt. 

Publiek/ bezoekersbeleving. De gastvrije ontvangst en de mogelijkheid voor bezoekers om diepergaand een relatie aan te gaan met de kunstwerken is van groot belang. De PaltzBiënnale biedt de bezoekers dan ook verschillende manieren van begeleiding aan. Naast de beleving is voldoende kwantiteit van bezoekers eveneens belangrijk. Kunst is niets zonder kijker. Kunst komt tot leven als het bekeken, besproken oftewel beleefd wordt. De sfeervolle locatie levert hier een positieve bijdrage aan.

Strategie

 • Door middel van donateurs, sponsoren en aanvragen bij diverse fondsen verwerft de Stichting de financiën om de PaltzBiënnale te organiseren. Een belangrijk aandachtspunt is dat de PaltzBiënnale ‘tussen laken en servet’ zit: te klein voor veel landelijke fondsen en te groot voor de kleinere, regionale fondsen.
 • Er wordt een klein bedrag (7,50 euro) entreegeld gevraagd voor het bezoeken van de PaltzBiënnale om voor iedereen ook op deze manier laagdrempelig te zijn. Voor jongeren onder de 18 jaar is de PaltzBiënnale gratis. Rondleidingen op afspraak 60 euro.
 • Ook worden vrijwilligers en medewerkers zoveel mogelijk in de directe omgeving van de Paltz gezocht om zo ook mensen bij de PaltzBiënnale te betrekken die niet primair in kunst geïnteresseerd zijn.
 • In de jaren dat er geen PaltzBiënnale is worden PB Matinees georganiseerd. Dit zijn zonndagmiddagen met aan kunst of/en natuur gerelateerde onderwerpen in het verlengde van de PaltzBiënnale. Dit om onder de aandacht van het publiek te blijven en ons netwerk te verbreden.  

Sterkten en zwakten van de PaltzBiënnale

Tot de sterke punten horen bovenal de betrokkenheid en de professionaliteit van de medewerkers en de kunstenaars.
De PaltzBiënnale heeft onder kunstenaars inmiddels een positieve uitstraling gekregen waardoor we het niveau zo hoog mogelijk kunnen houden.

Dat we ondanks het meerdere keren door coronamaatregelen moeten uitstellen van de PaltzBiënnale 2020 een succesvolle PaltzBiënnale “20/”21 hebben kunnen organiseren, getuigt van grote motivatie en veerkracht bij onze organisatie.
De samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) wordt door bezoekers als een sterk punt ervaren en wordt verder uitgebouwd. De HKU studenten worden gedegen voorbereid op hun taak als gids. In 2023 is er ook contact gelegd met ArtEz in Arnhem om het aantal begeleidende kunstacademiestudenten te vergroten.  

Verder zijn de faciliteiten die aanwezig zijn op de locatie van het Herdershuis en de centrale ligging in het land natuurlijk fantastisch! De bijzondere en inspirerende geschiedenis, de waterval, het faunahuis, de lange taxusgang et cetera. En dan is er nog het gastenverblijf waar kunstenaars onafhankelijk van de bewoners van het Herdershuis kunnen verblijven!

De locatie biedt dus unieke mogelijkheden, maar heeft ook beperkingen. Het is particulier terrein waardoor de belastbaarheid van de bewoners van het Herdershuis een rol speelt is daar één van. Maar het structureel en langjarig kunnen financieren van de PaltzBiënnale en de onzekerheid van de subsidiëring door de fondsen ervaren wij op dit moment als de grootste zwakte.

Toekomstplannen

Kwaliteit
Kwaliteit is een belangrijk speerpunt. Dit betekent dat we kwalitatief hoogstaande kunstenaars selecteren en voor hen de omstandigheden zo optimaal mogelijk maken zodat zij de ruimte en de tijd krijgen om te kunnen bloeien.
Kwaliteit betekent ook gedegen publieksbegeleiding organiseren en een laagdrempelige, gastvrije sfeer blijven uitstralen.
Daarbij willen we steeds oog blijven houden voor nieuwe inzichten en verandering maar alleen wanneer dit de kwaliteit ten goede komt.   

Talentontwikkeling
Voor de kunstenaars is een nieuw, tijdelijk werk maken voor de PaltzBiënnale een uitdaging omdat zij zich moeten verhouden tot de dominante locatie. In het jaar voorafgaand aan de tentoonstelling worden inhoudelijke collegiale gesprekken georganiseerd onder deskundige leiding. Het curatorenteam Het curatorenteam nodigt dus kunstenaars uit voor wie het concept en de locatie van de PaltzBiënnale een meerwaarde heeft. Zij zorgt voor een diverse selectie van kunstenaars, stimuleert en volgt het creatieve proces van de kunstenaars op een actieve manier. De relatie met de locatie, het thema én met het publiek zijn relevant en onderdeel van de gesprekken.  

Voor de HKU studenten en de studenten van ArtEz  is de PaltzBiënnale een unieke kans om met divers publiek in contact te komen over de kunstwerken. Omdat de studenten zelf volop in ontwikkeling zijn, kunnen zij als geen ander de verwondering over wat er te zien en te beleven valt delen met de bezoekers. Zo doen zij ervaring op met de verschillende reacties van het publiek en oefenen op een laagdrempelige manier met het bespreken van kunstervaringen.

Voor de bezoekers is de PaltzBiënnale een kans om hedendaagse kunst te genieten op een bijzondere locatie en een diepgaandere relatie aan te gaan met de kunstwerken en zo te ervaren hoe beeldende kunst je kan raken.  

We zoeken naar nieuwe manieren om tijdens de PaltzBiënnale de kunstenaars van de PaltzBiënnale en de bezoekers nog meer met elkaar in contact te brengen. Bijvoorbeeld: Een praktijkopdracht voor bezoekers ontwikkelen gerelateerd aan de PaltzBiënnale met feedback van een kunstenaar naar keuze; Workshops van een dag of weekend organiseren gegeven door kunstenaars van de PaltzBiënnale et cetera.

Publieksbereik
De PaltzBiënnale heeft een sterk inhoudelijk en ambitieus verhaal. Het altijd aanstekelijke proces van de kunstenaar bezit veel ‘human interest’. De Paltz is een bijzondere en verrassende locatie voor een kunstproject.
De website, social media en outdoor posters in de regio zijn van belang om het publiek te attenderen op de PaltzBiënnale. Maar het ambassadeurschap van eerdere bezoekers en het gaan versturen van een nieuwsbrief zijn minstens zo belangrijk.  
Inmiddels hebben we succesvolle contacten in de media lokaal (Soester Courant, radio Soest), regionaal (Radio Utrecht, AD Amersfoort, Lucy in de lucht Utrecht) en landelijk (Museum tijdschrift, NRC). We willen deze contacten behouden en vooral uitbreiden op landelijk niveau (kunsttijdschriften et cetera)
Voor dynamische social-mediaposts blijven we onder andere korte filmpjes, produceren die kennis laten maken met de kunstenaars en inzicht geven in hun werkproces op de Paltz.
Ook een serie korte online artikelen, blogs, geschreven door een bekende auteur om het kunstpubliek landelijk te bereiken gaan we continueren.
Om de scholen te verleiden een bezoek te brengen aan de PaltzBiënnale is tot nu toe bijna niet gelukt. Dat heeft te maken met de maand juni waarin docenten het erg druk hebben, met corona maatregelen en met de logheid van organisaties die activiteiten voor scholen aanbieden. We blijven pogingen ondernemen om meer jeugd bij de PaltzBiënnale te betrekken.   

De PaltzBiënnale heeft met haar vierde editie (incluis pilot PaltzArt) inmiddels 32 kunstenaars in ‘haar familie’. Door de kunstenaars te blijven volgen, te betrekken en publicitair te ondersteunen zijn zij 32 ambassadeurs geworden.

De organisatie van de Stichting Kijken Kunstenaars Anders is te bereiken via:

Opgericht 21 maart 2017

Fiscaal nummer: 8574.01.701
KvK 68342691
Adres: Paltz 3 3768ML Soest
E-mailadres: meria@paltzbiennale.nl
Telefoonnummer: 06-43176912
Jaarverslag 2023 (PDF) Statuten downloaden (PDF) Standaard formulier publicatieplicht

Mede mogelijk gemaakt door:Volg PaltzBiënnale